You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Veri Sahibi Başvuru Formu

Veri Sahibi Basvuru Formu

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11’inci maddesi ile Aydınlatma Metninde belirtilen haklarınızın kullanılması için; Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan Çüngüşlü Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd.Şti.(“Şirket”)’ne yapılacak olan başvuruların yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURUYA İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile (Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi” açıklaması yazılarak Veri  Sorumlusu olan Çüngüşlü Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd.Şti.’nin “merkez /İZMİR” adresine)

 

 • Noter vasıtasıyla, (Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi” açıklaması yazılarak Veri  Sorumlusu olan Çüngüşlü Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd.Şti.’nin merkez./İZMİR” adresine)

 

 • Başvuru Sahibi’nce 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine (5756buca@stasbayi.com) gönderilmek suretiyle,

 

 • Buna ek olarak, 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği”nin (“Tebliğ”) 5. maddesi gereği, İlgili Kişi KEP ADRESİ YAZILACAK kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da kendisi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle (Başvurunun elektronik posta ile yapılması halinde konu kısmına aynı açıklamanın yazılması gerekmektedir. )

 

başvurusunu  iletebilecektir.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra başvuruların hangi yöntemler ile alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Başvurunuz KVKK uyarınca; Şirketimize tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde  cevaplandırılacaktır.

BAŞVURU İÇİN DÜZENLENİP DOLDURULACAK FORM

FORM’da sadece başvuranla ilgili bölümler doldurulacaktır.

 1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:
İsim:
Soy isim:
T.C. Kimlik No.
Telefon Numarası:
Elektronik posta:

(Daha hızlı cevap verebileceğiz.)

Adres:

 

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, çalışan, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf çalışanı, hissedar gibi)
☐ Müşteri

☐ Ziyaretçi

☐ İş ortağı

☐ Diğer: …………………………………………………….

Konu: ……………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………..…………………………………….……………………………

 

 1. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi/taleplerinizi belirtiniz:
  • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
  • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.
  • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
  • Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
  • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum.
  • Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.
  • Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.
  • İşlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek istiyorum.
  • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.
 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz cevabın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Herhangi bir bildirim yöntemi tercih edilmemesi halinde, Şirketimiz cevap yöntemlerinden herhangi birini seçebilecektir.

İşbu başvuru formu, taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede  cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Şirketimiz, hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde Şirketimizin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

Başvuru Sahibi (İlgili Kişi)

Adı Soyadı/Tarih/İmza